วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

หน่วยที่ 1ความหมายและความสำคัญของนวัตกรรมและสารสนเทศ


บทบาทและความสำคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา ( Innovation and Information Management )
การบริหารจัดการศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จตาม เป้าหมายการบริหารจัดการศึกษา จะมุ่งเน้นความสําเร็จอย่าง มีประสิทธิภาพด้วย โดยจะพยายามใช้ยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพใน 2 เรื่อง คือ
1. ใช้คนทํางานเท่าเดิม แต่ได้งานมากขึ้น โดยคุณภาพของงานต้องดีเท่าเดิม หรือดีกว่าเดิมได้งานเท่าเดิม แต่ใช้คนทํางานน้อยลง โดยได้คุณภาพของงานเท่าเดิม หรือ ดีกว่าเดิม การที่จะใช้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพใน 2 เรื่องดังกล่าว จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารยุคใหม่จะต้องนํา “นวัตกรรม” และ “เทคโนโลยีสารสนเทศ” มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษามากขึ้น

ความหมายของนวัตกรรม

นวัตกรรม” หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำ นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย

นวัตกรรม คือ ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา หรือ ปรับปรุงสิ่งเก่าให้ดีขึ้น
กระบวนการนวัตนกรรมมี 4 ขั้นตอน
1. ตระหนักความต้องการของลูกค้า คู่แข่ง ผู้สนับสนุน โลกาภิวัตน์
2. จุดประกาย ประชุมสัมมนา อบรม ดูงาน จูงใจ
3. สร้างให้ทุน ส่งเสริมองค์การเรียนรู้
4. นำไปใช้ ประกาศ กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์
ความสำคัญของนวัตกรรม เพื่อให้ทันในโลกยุคโลการภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกด้านอย่างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยี
1. ยุคตักศิลา
2.ยุคการจัดการศึกษาแบบโรงเรียน
3. ยุคอิเล็กทรอนิก
4. ยุคไร้สาย
5. ยุคการจัดการความรู้
วงจรความรู้
1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน
2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง